İMKB, 26 Aralık 1985’de kurulmuş fakat 3 Ocak 1986 ‘da faaliyete geçmiş İstanbul Menkul Kıymetler Borsasının kısaltmasıdır. Türkiye sermaye piyasaları ve Türkiye ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla kurulan İMKB, özel bir bütçe ve gelir kaynaklarına sahip olması sebebiyle özerk ve kamu tüzel kişiliği olan, mesleki bir kuruluştur.

İMKB , Menkul Kıymetler Borsaları Hakkında 91 sayılı KHK’ esası gereğince Türkiye Sermaye Piyasalarını geliştirmek amacıyla, Türkiye’de ki menkul kıymetlerin alım-satım işlemlerini düzenlemek ve yönetmek amacıyla kurulmuştur ve bu alanlarda kendi yasal düzenlemelerini yapabilme yetkisine sahiptir.

Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik’e dayanarak Türkiye menkul kıymetler borsasnın işleyiş, denetim, alım/satım işlemlerinin esasları, borsa üyelerinin görev ve yükümlülüklerini düzenlemiş olan İMKB, Denetim Kurulu, Yönetim Kurulu ve Genel Kurul olmak üzere 3 organdan oluşmaktadır. Yönetim Kurulu,piyasanın karar organı olup, İMKB üyelerinden oluşan genel kurulun seçtiği 4 üye ve üçlü kararname ile atanan başkan tarafından yönetilmektedir. Bu kuruluşlar Yönetim Kuruluna seçilen 4 üye tarafından temsil edilmektedirler. Genel Kurul, Türkiye Sermaye Piyasalarının en üst karar organı olup İMKB üyeleri olan ticari bankalar, yatırım ve kalkınma bankaları ve aracı kurumlardan oluşurken yönetim ve denetim kurulu üyelerini seçme hakkına sahiptir. Denetleme Kurulu üyelerini ise Genel Kurul üyeleri arasından veya kurul dışından 2 yıl görev yapmak üzere seçilen 2 denetçi oluşturmaktadır. Ayrıca İMKB’de Yönetim Kuruluna yardımcı olmak amacıyla raporlar düzenleyen Uyuşmazlık, Disiplin, Kotasyon, Uluslararası Pazar Kotasyon komiteleri olmak üzere 4 farklı komite bulunmaktadır.

İMKB’nin çalışma usul ve esasları İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliği’nde belirtilmiştir. Borsa’da güvenli ve serbest rekabet şartları altında alım satım işlemi yapılmasını sağlamak, olağan dışı gelişmeler durumunda mevzuatta belirtildiği yetki ile önlemler almak, menkul kıymetlerin türlerine göre menkul kıymetler pazarları oluşturmak, piyasalarda işlem görecek menkul kıymetleri belirlemek, vadeli işlem piyasaları açmak gibi görevleri olan kuruluş borsanın işleyişini sağlamak İMKB, geliştirmek ve düzenlemekle yükümlüdür.

İMKB Hisse Senetleri Piyasası ve İMKB Tahvil ve Bono Piyasası olmak üzere iki ana piyasadan oluşmaktadır. İMKB Hisse Senetleri Piyasası’nda Ulusal Pazar, İkinci Ulusal Pazar, Yeni Ekonomi Pazarı ve Gözaltı Pazarı olmak üzere 4 sürekli pazar bulunmaktadır. İMKB Tahvil ve Bono Piyasasını ise Kesin Alım Satım Pazarı, Repo-Ters Repo Pazarı ve Gayrimenkul Sertifikaları Pazarı oluşturmaktadır. Genel olarak bu piyasalarda, hisse senedi, devlet tahvili ve hazine bonosundan meydana gelen, Sermaye Piyasası Kurulunca menkul kıymet olarak kabul edilen ve piyasada ortaklık hakkı ve/veya alacaklılık hakkı veren yatırım araçları işlem görmektedir.

İMKB, çeşitli aracı kurumların sermaye piyasası faaliyetleri sonucu, müşterilerine hisse senedi işlemlerinden meydana gelen nakit ve hisse senedi teslim yükümlülükleri gereğince ödeme yapmakla yükümlüdür. Söz konusu ödemeler Yatırımcı Koruma Fonu’ndan sağlanmaktadır.

  • Borsa Helal Endeks Dönemi
    Müslüman, muhafazakâr ve faize karşı hassasiyeti olan yatırımcıların “faizsiz kazanç” elde edebilmeleri için, çeşitli yatırım araçlarının İslama uyarlanmasından meydana gelen İslami Endeks ve Yatırım Fonları, İslami Bonolar, İslami Bankacılık ve Faizsiz Krediler gibi İslami Finans Araçları seçeneklerine her yıl yenileri ekleniyor. Devamı…
  • İMKB Endeksleri
    Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren,  belirli kriterlere göre seçilmiş şirketlere ait  farklı ve sektörel, ekonomik ve siyasal gelişmelerden etkilenerek fiyatında değişiklikler meydana gelen hisse senetleri, çeşitli borsalarda işlem görmektedir. Bu hisse senetlerinden elde edilen göstergelere Borsa Endeksi denilmektedir.
    Devamı…